1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. Elérhetőségi adatok

Hivatalos név: Corvina Óvoda

Székhely: 6000 Kecskemét, Csokor u. 9.

Postacím: 6000 Kecskemét, Csokor u. 9.

Telefonszám:

Intézményvezető, titkárság: +3676 414-258

Gazdasági hivatal: +3676/325-291; +3676/508-962

Faxszám: +3676 504-240

Központi elektronikus emailcím: corvinaovivez@gmail.com

Ügyfélszolgálat elérhetőség: 6000 Kecskemét, Csokor u.9.

Honlap: https://corvinaovoda.hu

Az ügyfélfogadás rendje:

Munkaügyi ügyintézők: hétfőtől-péntekig 8-12 óráig

Gazdasági Hivatal: hétfőtől-péntekig 8-12 óráig

Pénztár: hétfőtől- csütörtökig: 8-14 óráig

Egyéb esetekben munkanapokon, vagy előzetes egyeztetés alapján.

1.1.2. Szervezeti struktúra: megtekinthető itt (feltöltés alatt).
1.1.3. Az intézmény vezetői:
Beosztás Név Kapcsolati adatok
Intézményvezető Kapásné Pusztai Edit 6000 Kecskemét, Csokor u. 9.
Telefon: +3676/414-258
E-mail: corvinaovivez@gmail.com
Gazdasági vezető Garaczi Józsefné 6000 Kecskemét, Mátis Kálmán u. 8.
Telefon: +3676/508-962
E-mail: ghvez.ferenczyida@gmail.com  
Intézményvezető-helyettes Hajagos Istvánné 6000 Kecskemét, Mártírok útja 31.
Telefon: +3676/414-364
E-mail: corvinaovi@gmail.com
Intézményvezető-helyettes Fodorné Ivony Zsuzsanna 6000 Kecskemét, Ifjúság útja 1.
Telefon:+3676/ 504-590
E-mail: ijusagovivez@gmail.com
Intézményvezető-helyettes Obbágy Tiborné 6000 Kecskemét, Forradalom u. 3.
Telefon:+3676/489-462
E-mail: forrovivez@gmail.com

1.2. A felügyelt költségvetési szervek: nincs ilyen szervezet

1.3. Gazdálkodó szervezetek: nincs az Intézmény tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezet.

1.4. Közalapítványok: nincs az intézmény által alapított közalapítvány

1.5. Lapok: nincs az intézmény által alapított lap

1.6. Felettes, felügyeleti törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

1.6.1. Az intézmény felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv:

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Telefon +3676/513-513

Fax: +3676/513-583

Honlap: http://kecskemet.hu

E-mail: cityhall@kecskemet.hu

1.7. Költségvetési szervek: nincs az Intézmény által alapított költségvetési szerv

2. Tevékenységére, működésére vonatkozó adatok

2.1. Az Intézmény alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

2.1.1. Az Intézmény feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok:
 • 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
 • 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
 • 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
 • 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
 • 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
 • 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
 • 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről
 • Kecskemét Megyei jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2017. (III.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a térítési díjairól, a gyermekétkeztetés térítési díjairól, valamint a helyi szociálpolitikai kerekasztalról

Szervezeti- és Működési szabályzat: Letöltés

Adatvédelmi szabályzat: Letöltés

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok: az Intézménynek nincs hatósági jogköre

2.3. Közszolgáltatások

2.3.1.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:
 • Jóváhagyott helyi óvodai nevelési program szerinti óvodai nevelés,
 • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő és/vagy sajátos nevelési igényű, szakértői bizottság szakértői véleménye alapján integrálható gyermekintegrált nevelése, igény szerint utazó gyógypedagógiai szolgáltatás igénybevételével,
 • Óvodai fejlesztő program működtetése a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173.§-a szerint,
 • Kifutó rendszerben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére óvodai fejlesztő program működtetése, nevelés-oktatás az Integrációs program alkalmazásával.
 • Óvodai intézményi közétkeztetés,
 • Iskolai intézményi közétkeztetés,
 • Munkahelyi étkeztetés,
 • Szakmai alapfeladatai ellátását elősegítő más, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenység.
2.3.2 Azintézmény által nyújtott vagy a költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltak szerint óvodai ellátás; A gyermekek védelméről és a gyámügyiigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak szerinti gyermekétkeztetéshez adott kedvezmények biztosítása.

2.3.3.Az Intézmény által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
 • 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról
 • 2.3.4. Az Intézmény által nyújtott vagy költségvetésből finanszírozott közszolgáltatások díjának és abból adottkedvezmények mértéke
 • 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2.4. A szerv nyilvántartásai

2.4.1. Az intézmény által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok illetve nyilvántartások jegyzéke
 • munkaügyi nyilvántartások
 • óvodai ellátottak, gyermekétkeztetés igénybe vevők személyes és különleges adatai
 • jogszabályban (Infotv.) meghatározott, közérdekű adatok megtekintésére irányuló igények nyilvántartása.
2.4.2. Az intézmény által –alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái:
 • személyes adatok, különleges adatok
2.4.3. Az intézmény által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 • nem nyilvános adatok
 • jogszabályban [1997. évi XXXI. tv. 2011. évi CXC. tv.,2011. évi CXII. tv.; 235/1997. (XII.17.) Korm.rendelet) meghatározottak szerint.

2.5. Nyilvános kiadványok: az intézmény nyilvános kiadvánnyal nem rendelkezik

2.6. Döntéshozatal, ülések: az intézmény nem testületi szerv

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok: az intézmény nem testületi szerv

2.8.Pályázatok: az intézmény nem írt ki pályázatot

2.9. Hirdetmények: nincs közzétett hirdetmény közlemény

2.10. Közérdekű adatok igénylése

2.10.1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Az igénylő e-mailben, postai úton, telefonon, faxon és személyesen igényelheti közérdekű adatok, dokumentumok megismerését. Az eljárásra az intézmény Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről című szabályzatában foglaltak az irányadók.

A szabályzat megtekinthető itt.

2.10.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében az illetékes elérhetősége:

Kapásné Pusztai Edit intézményvezető

6000 Kecskemét Csokor u.9.

Telefon: +3676/414-258

Fax: +3376/504-240

E-mail: corvinaovivez@gmail.com

2.10.3. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás intézményre vonatkozó adatai:

2018-ban és 2019- ben közérdekű adat megismerésére vonatkozó kérelem nem volt.

2.11. Közzétételi listák:

A nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm.rendelet 23 § (1) és (2) bekezdése alapján az intézmény rendelkezik kötelező közétételi listával

A közzétételi lista megtekinthető itt.

3. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos-nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása: nem volt

3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései:

2019. évben az Állami Számvevőszék ellenőrzési tevékenységet az intézménynél.

3.1.3. Egyéb ellenőrzések vizsgálatok: Felügyeleti ellenőrzés

3.2. Költségvetések, beszámolók

3.2.1. Éves költségvetések

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései:

2019: megtekintés
2020: megtekintés
2021: megtekintés

3.2.2. Számviteli beszámolók

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetési beszámolói:

2018: megtekintés
2019: megtekintés
2020: megtekintés

3.3.1. Foglalkoztatottak

Az intézménynél foglalkoztatottak (létszám, illetmény, juttatások, és költségtérítése) adatait a költségvetési beszámoló tartalmazza.

3.3.2. Támogatások: az intézmény nem nyújt támogatást.
3.3.3. Szerződések:

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések:

2019: megtekintés (feltöltés alatt)

3.3.4. Koncessziók: ilyen adat nem keletkezett
3.3.5. Egyéb kifizetések: nem volt
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések: nem volt
3.3.7. Közbeszerzés: nem volt